Risiko for bias

Interessenter

Disse retningslinjer er udarbejdet af radiologer og kiropraktorer inden for rammerne af overenskomstaftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening.

Det kan argumenteres, at inklusion af andre fag- og patientgrupper i arbejdsgruppen kunne have bidraget yderligere til et mere komplet sæt retningslinjer i forhold til de valgte patienttilstande og anbefalinger.

Udarbejdelsen af disse retningslinjer er sket på baggrund af anbefalinger fra to eksisterende sæt retningslinjer, hvoraf de engelske er udarbejdet i samarbejde med et stort antal medicinske specialer og grupper af patienter. Arbejdsgruppen mener derfor at anbefalingerne i dette dokument er dækkende for en bred vifte af faggrupper i forhold til, hvad der kan anses som 'best practise' inden for billeddiagnostisk udredning af problemer med bevægeapparatet. 

Stringens i metoden

Litteratursøgning samt sortering af litteraturen er kun blevet foretaget af én person, hvilket medfører en risiko for selektionsbias i forhold til de inkluderede retningslinjer.

Arbejdsgruppen vurderer, at denne risiko er minimeret ved at denne proces blev udført af en person med stor forskningserfaring inden for litteratursøgning.

Anbefalingerne i dette dokument er fremkommet på baggrund af en adoptering og adaptering af eksisterende retningslinjer og ikke ved en systematisk granskning af primærlitteraturen. Denne metode medfører en risiko for, at eventuelle fejl i de tilgrundliggende guidelines kan være overført til disse anbefalinger.

Risikoen for at adoptere fejl fra eksisterende retningslinjer er forsøgt reduceret ved at inkludere mere end et sæt retningslinjer som grundlag for arbejdsgruppens anbefalinger. Herved har det været muligt at granske og tage højde for eventuelle forskelle i anbefalingerne fra de engelske og canadiske retningslinjer.

Da grundlaget for udarbejdelsen af disse retningslinjer er allerede publicerede retningslinjer, udgivet henholdsvis i 2007/2008 og 2012, er der en risiko for, at der i mellemtiden er udkommet primærlitteratur, som kunne betyde at visse af arbejdsgruppens anbefalinger allerede er forældet ved udgivelsen.

Det har ikke været muligt inden for de rammer, som var afsat, at søge efter eller opdatere primærlitteraturen på området. Arbejdsgruppen opfordrer derfor til, at der i forbindelse med opdateringen af disse retningslinjer afsættes midler til dette. 

Redaktionel uafhængighed

Disse retningslinjer er udarbejdet af radiologer og kiropraktorer − altså de to faggrupper i Danmark, som oftest har ansvar for billeddiagnostiske anlæg, for kiropraktorers vedkommende er det primært røntgenanlæg. I dette forhold ligger der en risiko for bias i forhold til at ville fastholde retningslinjer, hvor det anbefales at billeddiagnostiske undersøgelser er indiceret.

Udarbejdelse af retningslinjerne er, som nævnt i bilag 1, finansieret af Kiropraktorfonden, som er stiftet af Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening. Kiropraktorfonden har ikke haft nogen direkte indflydelse på udarbejdelsen af disse retningslinjer.

Det skal dog nævnes, at formanden for arbejdsgruppen, Tue Secher Jensen, er blevet honoreret særskilt for sit arbejde med disse retningslinjer med de midler, som er bevilget til projektet. Arbejdsgruppens øvrige medlemmer er ikke blevet særskilt honoreret for deres arbejde. Peter Kryger Baggesen har, i kraft af sin formandspost i Dansk Kiropraktor Forening, siddet som medlem af bestyrelsen for Kiropraktorfonden og som formand for styregruppen under udarbejdelse af disse retningslinjer. Lone Morsel har både været medlem af styregruppen som repræsentant for Dansk Radiologisk Selskab og været medlem af arbejdsgruppen som repræsentant for Region Hovedstaden. Lone Morsels, Tue Secher Jensens og Peter Kryger Baggesens deltagelse i arbejdet omkring disse retningslinjer har været af videnskabelig og faglig karakter, og de har ikke varetaget andre interesser i den forbindelse.

Arbejdsgruppen har prøvet at imødegå de risici for bias, som er nævnt ovenfor, ved at arbejde ud fra en velbeskrevet videnskabelig metode og ved at være bevidst og åben omkring de mulige bias ved at forelægge de faktiske forhold omkring udarbejdelsen af retningslinjerne.