Litteratur

Inklusionskriterier for søgning efter eksisterende retningslinjer:

Søgestrategi

Der blev søgt i følgende databaser: MEDLINE, EMBASE, Cochrane, Guidelines International Network (GIN) og National Guideline Clearinghouse.

Ved søgning i databaser blev der anvendt en kombination af MeSH-søgeord og nøgleord i fritekst, som dækkede emnerne guidelines, imaging og muskuloskeletal.

Litteratursøgningen blev suppleret med litteratur anbefalet af arbejdsgruppens medlemmer og deres netværk.

Eksempel på søgning fra PubMed (Medline):

("practice guideline"[Publication Type] OR "practice guidelines as topic"[MeSH Terms] OR "clinical practice guideline"[All Fields]) AND ("diagnostic imaging"[MeSH Terms] OR imaging[All Fields]) AND (("Spine"[Mesh] OR spine[Text Words]) OR "Lower Extremity"[Mesh] OR "Upper Extremity"[Mesh]) 

Resultat af litteratursøgning

Søgning og sortering af litteraturen blev foretaget af én person fra arbejdsgruppen (TSJ) i januar 2012. Søgning i de angivne databaser gav følgende 'hits', som blev hentet ned til sortering i referenceprogrammet EndNote:

  1. Medline, n=293
  2. Embase, n=715
  3. Cochrane, n=31
  4. Guidelines International Network, n=22
  5. National Guideline Clearinghouse, n=210

Efter sortering på årstal (2007-2012) og dubletter var der 432 titler tilbage. Efter sortering på titel og abstracts blev identificeret et sæt retningslinjer, fordelt på fire publikationer, som opfyldte inklusionskriterierne. De resterende 427 titler blev ekskluderet, fordi de kun dækkede et enkelt anatomisk område og derfor ikke opfyldte alle inklusionskriterierne, som er nævnt ovenfor.

Ved en supplerende gennemgang og søgning på tidligere kendte retningslinjer, blev yderligere et sæt retningslinjer identificeret, så det endelige antal kom op på to sæt retningslinjer, fordelt på fem publikationer: