Kommentarer fra eksterne reviewere

Reviewer 1:

"I tider med akkreditering, fokus på patientsikkerhed mv. er der behov for fælles, nationale retningslinjer bl.a. med hensyn til henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet. Det foreliggende arbejde er udført seriøst og ansvarligt under brug og bearbejdelse af andre landes velafprøvede retningslinjer. Hvor det har været muligt, er evidens lagt til grundlag for anbefalingerne. Ved bred distribution til de forskellige interessenter kan man kun forestille sig, at nærværende retningslinjer bliver et værktøj til brug for udredningen af patienter med lidelser i bevægeapparatet inkl. reduktion i antallet af unødvendige og dobbelt undersøgelser." 

Reviewer 2:

Generelt

"Det er et ambitiøst projekt at udarbejde en klinisk retningslinje for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet med dets mange forskellige regioner og lidelser. Derfor er det naturligt, at arbejdsgruppen har valgt at adaptere to forskellige udenlandske guidelines frem for at udarbejde helt nye danske guidelines.

Den udbredte brug af røntgen blandt danske kiropraktor og i sundhedsvæsenet som helhed − samt den stadig stigende tilgængelighed af andre billeddiagnostiske modaliteter i både offentligt og privat regi − kræver kliniske retningslinjer for brug af og henvisning til billeddiagnostisk udredning i forhold til bevægeapparatet. Nærværende rapport er et godt skridt i denne retning og skitserer indikationer og foretrukne modaliteter for stort set alle typer af lidelser i bevægeapparatet, anbefalinger og det foreliggende evidensgrundlag. Yderligere henviser retningslinjerne til billeddiagnostiske procedurer ved mistanke om malignitet.

Retningslinjerne er baseret på canadiske retningslinjer for og fra kiropraktorer og engelske retningslinjer fra radiologer samt arbejdsgruppens konsensus og tolkning af inkluderede retningslinjer. Som sådan bliver de danske retningslinjer ikke bedre end den litteratur, de bygger på.

Rapporten forholder sig ikke til, at et stigende antal videnskabelige publikationer stiller spørgsmålstegn ved den lange række radiologiske fund som "årsag" til patienters gener. Ej heller indgår det i rapporten, hvorvidt billeddiagnostiske fund i væsentlig omfang forbedrer patientens mulighed for at få en mere optimal behandling.

Arbejdet er finansieret af Kiropraktorfonden, og arbejdsgruppen har bestået radiologer og kiropraktorer, hvoraf nogle er medlem af Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse. Rapportens forfattere forholder sig til den bias, der hermed er risiko for.

Anbefalingerne er overskuelige og anvendelige. I langt de fleste tilfælde bygger anbefalingerne på relativt lav videnskabelig evidens og konsensus blandt kiropraktorer (canadiske retningslinjer) og radiologer (britiske retningslinjer).

Det bliver med retningslinjerne relativt nemt at finde indikation for billeddiagnostik, og en kritisk tilgang til relevansen af billeddiagnostik bliver ikke diskuteret. Dermed foreligger en risiko for, at retningslinjerne medvirker til et stigende forbrug af billeddiagnostik, som måske ikke er relevant i forhold til valg af behandling. Imidlertid giver den anvendte metode ikke mulighed for at dykke ned i den diagnostiske relevans og de samfundsøkonomiske konsekvenser, selvom det ville være yderst relevant." 

Konklusion

"Nærværende rapport giver en god og overskuelig oversigt over indikationer for billeddiagnostisk udredning til lidelser i bevægeapparatet. Den videnskabelige evidens er generelt lav og indbefatter ikke diagnostisk værdi og relevans i forhold til behandling ved valg af billeddiagnostik. Klinikeren må derfor fortsat være kritisk i sin overvejelse af billeddiagnostik til den enkelte patient. Kommende opdatering af anbefalingerne bør fokusere på afgrænsede anatomiske områder og gå mere i dybden med diagnostisk værdi, behandlingsmæssig relevans og samfundsøkonomiske vurderinger." 

Kommentarer fra stakeholders

Sammenfatning tilføjes efter høringsperiodens afslutning.